ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας της εταιρείας Virtual-Net είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες, μέσα από ένα και μοναδικό περιβάλλον.

Ichnos

Το σύστημα, παρακολουθώντας τα προιόντα και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο φορέας, εξυπηρετεί την ασφάλεια τόσο του καταναλωτή όσο και του ίδιου του φορέα που το εφαρμόζει. Προσφέρει τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής όλων των φάσεων παραγωγής των προϊόντων του, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας αυτών και την ικανότητα αναζήτησης και προβολής της διαδρομής που ακολούθησε μία συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντος από τον αρχικό προμηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή.

Διασφαλίζεται η εύκολη και γρήγορη ανάκληση ελαττωματικών παρτίδων στις αναπόφευκτες και συχνές- περιπτώσεις σφαλμάτων στην παραγωγική διαδικασία.

Το είδος και το εύρος των πληροφοριών που τηρούνται σε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας διαφέρουν ανάλογα με τους στόχους του φορέα που το εφαρμόζει και εξαρτώνται από επιπλέον παράγοντες όπως:

•    Η φύση του προϊόντος
•    Οι αγροτικές και βιομηχανικές πρακτικές
•    Οι προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης
•    Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και των προτύπων

Ο Στόχος

Πρακτικός στόχος του Συστήματος της εταιρείας Virtualnet είναι η καταγραφή και παρουσίαση της πληροφορίας που σχετίζεται με την διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος. Η πληροφορία αυτή παρουσιάζεται σε δεύτερο χρόνο με κριτήριο αναζήτησης το LOTNUMBER της ετικέτας στην συσκευασία του τελικού προϊόντος ή τους κωδικούς των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των τελικών προϊόντων.

Έτσι, η παρουσίαση των φάσεων από τη παραλαβή της πρώτης ύλης εώς τη παράδοση του τελικού προιόντος μπορεί να γίνει από την αρχή προς το τέλος αυτής και αντίστροφα.
Το Σύστημα αποτελείται από έναν Κεντρικό Server, στον οποίο εγκαθίσταται η Κεντρική Εφαρμογή Διαχείρισης του συστήματος. Στην περίπτωση που σε κάποιες από τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιούνται υποσυστήματα αυτοματισμού, αυτά επικοινωνούν με τον Κεντρικό Server χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Η Κεντρική Εφαρμογή Διαχείρισης επικοινωνεί επίσης με Βάση Δεδομένων, στην οποία αποθηκεύεται όλη η απαραίτητη πληροφορία. Τέλος, το σύστημα συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες συσκευές παραγωγής ετικετών barcode και ανάγνωσης barcode. Η χρήση barcode στις ετικέτες που ακολουθούν τις συσκευασίες των προϊόντων διευκολύνει στο μέγιστο βαθμό την αναζήτηση και παρουσίας όλης πληροφορίας που κρύβεται πίσω από τον κωδικό του προϊόντος.

Η παραγωγική διαδικασία χωρίζεται σε γενικές γραμμές στις παρακάτω φάσεις:

•    Φάση Α:   Παραλαβή πρώτης ύλης από τον προμηθευτή
•    Φάση Β:   Συγκέντρωση πρώτης ύλης και αποθήκευση αυτής
•    Φάση Γ:   Επεξεργασία πρώτης ύλης
•    Φάση Δ:   Παραγωγή τελικού προϊόντος / συσκευασίας
•    Φάση Ε:   Παράδοση τελικού προϊόντος στον πελάτη

Σε κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που τη χαρακτηρίζουν.

Η συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας για την σωστή λειτουργία του συστήματος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Χειροκίνητα: με την εισαγωγή δεδομένων μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από ειδικά εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους χειριστές του συστήματος. Οι φόρμες καταχώρησης δεδομένων σχεδιάζονται πάντοτε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι φιλικές και εύκολες για τον χειριστή, ακόμα κι αν αυτός δεν έχει εξοικειωθεί στη χρήση Η/Υ.
Σε κάθε στάδιο εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα η εφαρμογή διαχείρισης οδηγεί τον χειριστή, πραγματοποιώντας τους κατάλληλους ελέγχους και ενημερώνοντάς τον σχετικά με ενδεχόμενα λάθη που αυτός μπορεί να κάνει.
Με χρήση συστημάτων αυτοματισμού: σχεδόν κάθε μηχάνημα και συσκευή που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία παράγει πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν στο αρχείο δεδομένων του συστήματος, μέσω ειδικά κατασκευασμένων συσκευών αυτοματισμού. Η χρήση αυτοματισμών στην παραγωγική διαδικασία μειώνει τον χρόνο καταγραφής της πληροφορίας, ενώ παράλληλα αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος.